Soutěže v první polovině roku 2020 ZRUŠENY!

0
Soutěže v České republice v první polovině roku 2020 (RLS PRAGUE OPEN 23.5.2020 a ME WFF 6.-7.6.2020) jsou zrušeny. Z nařízení vlády ČR byly předmětné soutěže zrušeny a v současné době se jejich náhrada nerozhodla. 
Obdobným způsobem byly zrušeny soutěže i v zahraničí, v Rakousku, na Slovensku, v Německu, Litvě atd. 
Nastalá situace v Evropě velmi zasáhla všechny sportovní akce napříč celým spektrem, a to se dotklo i kulturistiky a fitness v České republice. Uzavřením sportovišť, fitness center je z pohledu přípravy na kulturistické či fitness soutěže drastický zásah do života atleta v přípravě na jakékoliv soutěžní akce, bohužel kuturistka nejsou šachy, kde se můžete k rozehrané partii vrátit třeba i po roce, tedy znemožnění tréninku pro atlety v přípravě na soutěže jednoznačně vyústilo v ukončení přípravy na předmětné soutěže. 
Vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. bude své členy i veřejnost o případném nahrazení jednotlivých soutěží včas informovat na facebookovém profilu i zde na webových stránkách. V současné chvíli jsou prozatím v platnosti soutěže Mistrovství světa NABBA 20.-21.6.2020 v Mexiku a WFF Universe 21.-22.6.2020 v Thajsku. Tyto soutěže však může pořadatel v návaznosti na situaci ve světě také zrušit. Budeme vás informovat. 
Podzimní soutěže v ČR (Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy NABBA) jsou stále platné a pořadatelé i vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. s nimi počítají. 
PAY ATTENTION !!! European Championships WFF – World Fitness Federation 2020 in Prague is CANCELLED!!!        On the base of current implementation of STATE OF EMERGENCY in the Czech Republic and other European countries connected with various restrictions, prohibitions, decrees is not possible to realise EUROPEAN CHAMPIONSHPS WFF 2020 in Prague, namely in connection with FAIR-PLAY conditions for all alternatively participating athletes.        FAIR-PLAY is in our sport one of fundamental standard, which is nowadays on European continent are health and hygienic restrictions in such a big scale, which hamper all potential athletes in preparation to concentrate their effort for one hundred per cent on such a high level of European Championship. (restricted possibility of movement of persons, restricted or fully prohibited opportunities of training – top level preparation in bodybuilding and fitness in various sports facilities, stress factor within health of close persons of particular athletes, unequal possibilities in economic situation on the base of reduction of financial income of particular trainers or athletes in connection with strict closure or restriction of sports venues, fields – fitness centres, closure of sports halls, theatres and cultural centres). At present is venue for organizing of European Championships WFF closed and projection for next period within next 2-3 months is practically unclear, uncertain, speculative. Within current state is cancellation of European Championships step for reduction potential purposeless or higher higher expenses connected with preparation of athletes and also realisation of particular competition with uncertain result, when nowadays are these type of events cancelled until further notice. IN CONCLUSION – EUROPEAN CHAMPIONSHIPS WFF 2020 IS CANCELLED !!!
POZOR !!! Mistrovství Evropy WFF – Světové Fitness Federace 2020 v Praze se RUŠÍ !!! Na základě současného zavedení NOUZOVÉHO STAVU v ČR a dalších evropských zemích spojených s různými restrikcemi, zákazy, nařízeními není možné uskutečnit ME WFF 2020 v Praze, a to zejména i v návaznosti na FAIR-PLAY podmínky všem případně zúčastněným atletům. FAIR-PLAY je v našem sportu jedno z podstatných kritérií, kdy nyní na evropském kontinentu jsou zdravotní a hygienická omezení v takovém rozsahu, která brání všem případným atletům v stoprocentní přípravě na takto vysoký evropský šampionát soustředit své síly. (omezené možnosti pohybu osob, omezené či zcela zakázané možnosti tréninků – vrcholové přípravy v kulturistice a fitness v různých sportovních zařízeních, stresový faktor v rámci zdraví osob blízkých jednotlivých atletů, nerovné možnosti v ekonomické situaci na základě omezení finančního příjmu jednotlivých trenérů či atletů v rámci striktního uzavření či omezení sportovišť – fitness center, uzavření sportovních hal, divadel a kulturních center). V současné době jsou prostory pro uspořádání ME WFF uzavřeny a předpoklad pro nejbližší období v rámci následujících 2-3 měsíců je prakticky nejasný, nejistý, spekulativní. V rámci současného stavu je zrušení ME WFF krok k snížení případně bezúčelných či vyšších nákladů spojených s přípravou atletů i zrealizování předmětné soutěže s nejistým výsledkem, kdy nyní jsou tyto akce do odvolání zakázány. ZÁVĚR – ME WFF 2020 SE RUŠÍ !!!
 
Michal Benda, předseda
NABBA Czech President
WFF Czech President
Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek