Pravidla

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z .s. zaštiťuje mistrovské i pohárové soutěže na národní úrovni.

Vysílá delegáta a rozhodčího na mezinárodní soutěže.

 

 

Soutěžní řád

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, Z.S.

I.

Úvodní ustanovení

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 03079091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L., vložka 60865 (dále jen “NABBA/WFF CZECH REPUBLIC”) je neziskovou organizací se zaměřením na kulturistiku a fitness, která má své stanovy, a jako taková vydává k dnešnímu dni tento soutěžní řád (dále jen “Soutěžní řád”).

Soutěžním řádem je povinen se řídit každý soutěžící, který se chce v České republice zúčastnit jakékoliv soutěže pořádané pod hlavičkou NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

 II.

Platnost Soutěžního řádu

Soutěžní řád je platný pro všechny soutěžící na národních soutěžích v ČR, tedy pro členy, nečleny (soutěžící neregistrované ve spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.) a zahraniční soutěžící.

Tento Soutěžní řád vstupuje v platnost dne 25.3.2018.

III.

Rozdělení federací a pravidel na soutěžích v ČR

 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. sdružuje dvě federace, kdy se jedná o kulturistickou federaci NABBA a fitness federaci WFF. Tyto federace nyní umožňují na svých soutěžích se prezentovat v kulturistických kategoriích muži i ženy a rovněž ve fitness kategoriích muži i ženy, zároveň také v kategoriích modelů muži i ženy, dále ve federaci WFF je zahrnuta i kategorie Aerobic a dále páry smíšené.
 2. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. stanovuje všechny kategorie ve federaci NABBA a všechny kategorie ve federaci WFF jako samostatné kategorie a je tedy nezbytné, aby každý soutěžící se prezentoval pouze v jedné kategorii předmětné federace. Toto pravidlo neplatí pouze pro věkové kategorie, kdy juniorští závodníci mohou startovat v jim příslušných kategoriích pro Juniory a zároveň u Juniorů mužů v kategoriích pro muže a v kategorii Juniorů žen v kategoriích pro ženy. V kategoriích Masters mohou dále startovat muži Masters v kategoriích muži a ženy Masters v kategoriích ženy. Z tohoto vyplývá, že pouze tyto dvě věkové kategorie (Masters, Juniors) mohou na národních soutěžích být duplicitně obsaženy s jinou kategorií každým zde příslušným soutěžícím (příslušným věkem a pohlavím).
 3. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. podporuje nové a začínající soutěžící a na základě svých cílů tak na všech soutěžích stanovuje kategorii Nováček pro muže a ženy. Tato soutěžní kategorie je pro soutěžící, kteří doposud nesoutěžili, případně v posledních pěti letech se neprezentovali na soutěžích. Kategorie Nováček umožňuje soutěžícímu duplicitně startovat v této kategorii a následně v jedné jím zvolené kategorii, jemu (jí) příslušné. Z toho vyplývá, že každý soutěžící Nováček může na národních soutěžích startovat maximálně ve dvou kategoriích, kdy jedna z nich bude kategorie Nováček (ženy, muži).
 4. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. na všech svých národních soutěžích rozlišuje federativní uspořádání a pravidla pro kategorie federace NABBA a pravidla pro kategorie federace WFF. Každý soutěžící může startovat na národních soutěžích pouze v jedné z těchto federací a jemu tak příslušné kategorii, mimo již uvedené skutečnosti, viz odst. III., bod 2. a 3.
 5. Federace NABBA v ČR umožňuje soutěžit v těchto kategoriích:
 • Junioři do 21 let
 • Nováčci muži i ženy (Nováčkem se rozumí soutěžící, který v posledních dvou kalendářních letech nestartoval na žádné obdobné soutěži bez ohledu na federaci)
 • Masters nad 40 let a nad 50 let
 • Muži do 165 cm (Men IV.)
 • Muži do 172 cm (Men III.)
 • Muži do 179 cm (Men II.)
 • Muži nad 179 cm (Men I.)
 • Ženy Toned Figure (méně osvalené ženy či dívky s přiměřenou separací svalstva)
 • Ženy Athletic (méně osvalené ženy či díky s výraznou separací svalstva)
 • Ženy Trained Figure (více osvalené ženy či dívky s výraznou separací svalstva)
 • Páry smíšené
 • Miss Bikini
 • Men’s Sports Shorts
 • Men Classic Bodybuilding
 1. Federace WFF v ČR umožňuje soutěžit v těchto kategoriích:
 • Junioři muži do 23 let
 • Junioři ženy do 23 let
 • Bikini Model
 • Sports Model
 • Aerobic
 • Male Sports Model
 • Male Bermuda Model
 • Men Fitness
 • Men Performance
 • Men Athletic
 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. na svých národních soutěžích si vyhrazuje právo na změnu kategorie, nebo neotevření (nezařazení) jednotlivých kategorií, rovněž na zařazení nových kategorií.

IV.

Práva a povinnosti soutěžících na národních soutěžích v ČR

 1. Každý soutěžící na národních soutěžích musí být řádně a včas přihlášen na předmětnou soutěž formou přihlášky, člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. je povinen se na předmětnou soutěž přihlásit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem soutěže. Přihlášení na předmětné soutěže musí být vždy v písemné či elektronické formě doručeno vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., a to přímo na e-mail: sekretariat@nabba-wff.cz, nebo prostřednictvím svého regionálního delegáta. Jiná forma přihlášení na národní soutěže není možná. Mezinárodní účast vždy řeší vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. se zahraničními kontaktními osobami. Soutěžící, který není členem NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. může startovat na národních soutěžích na základě písemné či elektronické žádosti o start na předmětné soutěži, kdy tato žádost musí být doručena vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením soutěže.
 2. Každý soutěžící na národních soutěžích v ČR je povinen uhradit startovné dle výše určené pořadatelem soutěže.
 3. Startovné se platí při registraci na předmětné soutěži v hotovosti.
 4. Soutěžící je povinen respektovat a dodržet na všech národních soutěžích pravidla a pokyny pořadatele soutěže, řádně a včas se zaregistrovat, splnit podmínky registrace, uhradit startovné a dodržovat Etický kodex NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..
 5. Na národních soutěžích má soutěžící právo se prezentovat v jemu zvolené kategorii a federaci, kdy je nezbytné dodržovat Stanovy spolku, Soutěžní řád a pokyny pořadatele. V případě porušení může být soutěžící diskvalifikován bez nároku na výhru či vrácení startovného.
 6. Soutěžící má právo se zúčastnit Nominace na zahraniční soutěže, podmínky a pravidla jsou uvedena v Nominačním řádu NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

V.

Pravidla soutěží v ČR

 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. prostřednictvím jednotlivých pořadatelů organizuje minimálně dvě národní soutěže v ČR. Jednotlivé soutěže jsou vždy vyhlášeny minimálně čtyři měsíce předem a vždy jedna je mistrovská a další jsou pohárové, přičemž se minimálně jedna koná v první polovině kalendářního roku a druhá v druhé polovině kalendářního roku.
 2. Všechny národní soutěže jsou jednokolové, kategorie jsou rozděleny dle specifikací federace NABBA a federace WFF, kdy je průběh soutěže v jednotlivých kategoriích stanoven takto:
 • nástup celé kategorie
 • porovnávání soutěžících ve čtvrtobratech (otáčení soutěžícího kolem své osy na pokyn doprava)
 • odchod celé kategorie do zákulisí
 • volné sestavy soutěžících jednotlivě dle startovních čísel
 • nástup celé kategorie k porovnávání v předepsaných pózách
 • odchod celé kategorie do zákulisí a vyčkání na vyhlášení výsledků (vyhlášení výsledků může proběhnout i po uplynutí jedné, dvou či více kategoriích)
 • po vyhlášení výsledků všech kategorií následuje porovnávání vítězů kategorií a následuje vyhlášení absolutního vítěze (muž i žena)
 1. Každý soutěžící je povinen uposlechnout pokyny poroty, pořadatele nebo moderátora soutěže.
 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. na každé národní soutěži zabezpečí Sbor porotců (Porotu) a vyhodnocení výsledků soutěžících v jednotlivých kategoriích i absolutních vítězů, vše ostatní řeší a zabezpečují jednotliví pořadatelé soutěží. Každý pořadatel soutěže je pověřen Výkonným výborem NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. na základě žádosti o pořádání národní soutěže. Tato žádost musí být Výkonnému výboru doručena pořadatelem minimálně šest měsíců před samotnou soutěží.
 2. Na každé národní soutěži rozhoduje Sbor porotců (Porota) jmenovávaná Výkonným výborem NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. v minimálním počtu pěti porotců, kdy standardní počet Poroty je jedenáct porotců. Porota je vždy složena z certifikovaných porotců.
 3. Každý vítěz na Mistrovské národní soutěži získává titul Mistra ČR NABBA nebo Mistra ČR WFF dle kategorie v jaké zvítězil, absolutní vítěz získává titul absolutního Mistra ČR NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..

VI.

Závěrečná ustanovení

Vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu z výše uvedených ustanovení soutěžního řádu.

Za správnost vyhotovení:

Michal Benda, předseda

V Praze dne 25.3.2018

 

Nominační řád

NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, Z.S.

I.

Úvodní ustanovení

 • NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ 03079091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L., vložka 60865 (dále jen “NABBA/WFF CZECH REPUBLIC”) je neziskovou organizací se zaměřením na kulturistiku a fitness, která má své stanovy, a jako taková vydává k dnešnímu dni tento Nominační řád (dále jen “Nominační řád”).
 • Nominačním řádem je povinen se řídit každý soutěžící, který chce reprezentovat Českou republiku na jakýchkoliv zahraničních soutěžích pořádaných pod hlavičkou NABBA nebo WFF, rovněž na soutěžích NABBA International a WFF International.

II.

Platnost Nominačního řádu

Tento Nominační řád vstupuje v platnost dne 25.3.2018.

III.

Pravidla Nominačního řádu

 1. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. umožňuje svým členům startovat na zahraničních soutěžích. Tato skutečnost je vždy kvalifikována jako Reprezentace ČR.
 2. Každý člen je povinen písemnou nebo elektronickou formou podat žádost o Reprezentaci ČR na předmětnou soutěž, tato žádost je směřována vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. vždy prostřednictvím svého regionálního delegáta, nebo přímo na e-mail: sekretariat@nabba-wff.cz ve lhůtě nejméně 60 dní před konáním předmětné soutěže.
 3. NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. stanovuje všem členům, kteří chtějí reprezentovat ČR na zahraničních soutěžích povinnost zúčastnit se Nominační soutěže nebo Nominace, která proběhne na národních soutěžích.
 4. Nominace na národních soutěžích bude vždy platná pro Reprezentanty, kteří chtějí startovat na Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa a na Universe federací NABBA nebo WFF. Každý soutěžící, který se chce zúčastnit soutěží v okolních zemích mimo ME, MS a Universe, je povinen zúčastnit se národní soutěže v předmětném období, jinak mu nebude umožněno reprezentovat ČR na zahraničních soutěžích.
 5. Členem Reprezentace ČR může být pouze člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
 6. Na Nominační soutěži nebo Nominaci nemusí startovat pouze člen NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., který byl v předchozím kalendářním roce v Reprezentaci bez ohledu na federaci, nebo je držitelem Profesionální licence, má však za povinnost se fyzicky na Nominaci nebo Nominační soutěž dostavit.
 7. Každý člen Reprezentace ČR je povinen informovat elektronickou cestou vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. prostřednictvím svého delegáta nebo přímo na e-mail: sekretariat@nabba-wff.cz o způsobu a termínu dopravy do místa konání soutěže, dále je povinen sdělit adresu či místo pobytu v zahraničí po dobu trvání předmětné soutěže a je povinen řádně a včas společně s celou Reprezentací ČR zúčastnit se prezentace a všech úkonů spojených s Reprezentací ČR.

IV.

Závěrečná ustanovení

V případě nedodržení nebo nesplnění pravidel Nominačního řádu nebude soutěžícímu umožněn start na zahraniční soutěži bez nároku na jakoukoliv finanční či jinou náhradu nebo ušlý zisk.

Vedení NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu z výše uvedených ustanovení Nominačního řádu.

Za správnost vyhotovení:

Michal Benda, předseda

V Praze dne 25.3.2018

 

Pravidla převzatá z NABBA International a WFF International

Kategorie jsou na předmětných mezinárodních soutěžích obdobná, či totožná, soutěžící budou posuzování shodně na národních soutěžích i mezinárodních soutěžích.

Ve federaci NABBA je zakotveno v pravidlech, že závodník držící status Profesionála, je oprávněn startovat pouze v PRO divizi federace NABBA a v případě startu v jiných federacích mu status Profesionála v NABBA zůstává. Amatér může startovat v PRO divizi NABBA pouze za předpokladu, že získá status PRO v NABBA.

Ve federaci WFF je od 1.4.2018 zakotveno v pravidlech, že závodník držící status Profesionála, je oprávněn startovat pouze v PRO divizi federace WFF a v případě startu v jiných federacích může startovat pouze v PRO divizi, pokud by startoval mezi amatéry, bude vyrozumněn, aby se vzdal své Profesionální licence WFF.

VZOR PŘIHLÁŠKY, KTEROU SMĚŘUJTE NA E-MAIL: SEKRETARIAT@NABBA-WFF.CZ
 • Jméno a příjmení
 • datum narození
 • číslo registračního průkazu
 • datum úhrady členského příspěvku
 • plánované soutěže
 • soutěžní váha, výška
 • kategorie
 • místo ubytování, či žádost o pomoc s zabookováním ubytování, dopravy (kolik osob, od kdy do kdy)

 

Soutěžní kategorie federace NABBA

Ženy

Miss Toned figure

Miss Athletic figure

Miss Trained figure – Class 2 do 163 cm, Class 1 nad 163 cm

Physique

 

Muži

Juniors do 21 let

Masters nad 40 do 50 let

Masters nad 50 let

Men IV – do 165 cm

Men III – do 172 cm

Men II – do 179 cm

Men I – nad 179 cm

Závodníci se hodnotí ve čtvrtobratech, volné sestavě a povinných základních pózách.Ve všech výše uvedených kategoriích (kromě kategorie Nováčci) je povinná volná sestava.

 

POVINNÉ ZÁKLADNÍ PÓZY MUŽI, POROVNÁVÁNÍ

NABBA MEN I.-IV., JUNIORS, MASTERS, NOVICE
 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

Základní povinné pózy:

1) břicho, stehna (abdominal and thighs)

2) široký zádový zepředu (front lat spread)

3) dvojitý biceps (double biceps)

4) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

5) triceps z boku (sice triceps)

6) široký zádový zezadu (full lat spread – back)

7) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

8) most muscular (most muscular)

 

POVINNÉ ZÁKLADNÍ PÓZY ŽENY, POROVNÁVÁNÍ

NABBA FIGURE – TONED
 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

Základní povinné pózy:

1) přední póza (favourite front pose)

2) levá boční póza (left side pose)

3) zadní póza (back side pose)

4) pravá boční póza (right side pose)

 

NABBA FIGURE – ATHLETIC
 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

Základní povinné pózy:

1) přední póza (favourite front pose)

2) levá boční póza (left side pose)

3) zadní póza (back side pose)

4) pravá boční póza (right side pose)

 

NABBA FIGURE – TRAINED
 • čtvrtobraty
 • volná sestava (60 sec.)

Základní povinné pózy:

1) dvojitý biceps (double biceps)

2) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

3) triceps z boku (sice triceps)

4) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

5) břicho, stehna (abdominal and thighs)

 

NABBA FITNESS DIVISION

Miss Bikini Class

 • Juniors do 21 let, Masters nad 35 let

Povinné pózy, porovnávání:

 • čtvrtobraty
 • T-walk

 

Men´s Sports Shorts

 • Juniors do 21 let, Masters nad 40 let

Povinné pózy, porovnávání:

 • čtvrtobraty
 • T-walk
 • přední póza (dvojitý biceps), boční póza, zadní póza (dvojitý biceps), boční póza, jakákoliv póza zepředu

 

Men Classic Bodybuilding

 • maximální váha = výška – 100 + 6 kg (např. při 174 cm je to tedy 174 – 100 + 6 = 80 kg váhy)

Povinné pózy, porovnávání:

 • čtvrtobraty
 • volná sestava
 • porovnávání – jakákoliv póza zepředu, z boku, zezadu, z boku

 

Soutěžní kategorie federace WFF

10968105_801102489956864_857478293_n

WFF Ženy

Juniors (do 23 let)

Fitness (Class 2 – do 163 cm / do 45 kg, Class 1 – nad 163 cm / do 50 kg

Performance (Class 2 – do 163 cm / 45 – 50 kg, Class 1 – nad 163 cm / 50 – 55 kg)

Athletic (Class 2 – do 163 cm / 50 – 55 kg, Class 1 – nad 163 cm / 55 – 60 kg)

Superbody (Class 2 – do 163 cm / 55 – 60 kg, Class 1 – nad 163 cm / 60 – 65 kg)

Extreme (Class 2 – do 163 cm / nad 60 kg, Class 1 – nad 163 cm / nad 65 kg)

Masters (nad 45.let)

Bikini Model (jedno kolo pouze v plavkách)

Fitness Model (dvě kola – plavky a sportovní oblečení)

Aerobics (plavky a 90 min aerobic)

 

WFF Muži

Juniors (do 23 let)

Fitness (Class 4 – do 165 cm / do 65 kg, Class 3 – do 172cm / do 70 kg, Class 2 – do 179 cm / do 75 kg, Class 1 – nad 179 cm / do 80 kg

Performance (Class 4 – do 165 cm / 65 – 70 kg, Class 3 – do 172cm / 70 – 75 kg, Class 2 – do 179 cm / 75 – 80 kg, Class 1 – nad 179 cm / 80 – 85 kg)

Athletic (Class 4 – do 165 cm / 70 – 75 kg, Class 3 – do 172cm / 75 – 80 kg, Class 2 – do 179 cm / 80 – 85 kg, Class 1 – nad 179 cm / 85 – 90 kg)

Superbody (Class 4 – do 165 cm / 75– 80 kg, Class 3 – do 172cm / 80 – 85 kg, Class 2 – do 179 cm / 85 – 90 kg, Class 1 – nad 179 cm / 90– 95 kg)

Extreme (Class 4 – do 165 cm / nad 80 kg, Class 3 – do 172cm / nad 85 kg, Class 2 – do 179 cm / nad 90 kg, Class 1 – nad 179 cm / nad 95 kg)

Masters (nad 50.let)

Fitness Model (dvě kola – plavky a sportovní oblečení)

Závodníci se hodnotí ve čtvrtobratech, volné sestavě a povinných základních pózách.Ve všech výše uvedených kategoriích (kromě Bikini Model a Fitness Model, Nováčci) je povinná volná sestava. U kategorie Bikini Model a Fitness Model je povinná promenáda.

WFF MUŽI – Fitness, Performance, Athletic, Superbody, Extreme, JUNIORS, MASTERS, NOVICE

 • čtvrtobraty
 • volná sestava

 

povinné základní pózy:

1) břicho, stehna (abdominal and thighs)

2) široký zádový zepředu (front lat spread)

3) dvojitý biceps (double biceps)

4) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

5) triceps z boku (sice triceps)

6) široký zádový zezadu (full lat spread – back)

7) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

8) most muscular (most muscular)

 

WFF FITNESS MODEL –  MUŽI

 • čtvrtobraty
 • promenáda

Základní povinné pózy:

1) libovolná póza zepředu

2) libovolná póza z boku

3) libovolná póza zezadu

4) libovolná póza z druhého boku

 

 WFF ŽENY – Fitness, Performance, Athletic, Superbody, Extreme

 • čtvrtobraty
 • volná sestava

 

Základní povinné pózy:

1) dvojitý biceps (double biceps)

2) hrudník z boku (side chest) – biceps z boku

3) triceps z boku (sice triceps)

4) dvojitý biceps zezadu (double biceps – back)

5) břicho, stehna (abdominal and thighs)

 

WFF BIKINI MODEL, FITNESS/SPORTS MODEL, AEROBICS 

 • čtvrtobraty
 • promenáda
 • Aerobics – volná sestava
 • Fitness/sports model – druhé kolo ve sportovním oblečení

Základní povinné pózy:

1) libovolná póza zepředu

2) libovolná póza z boku

3) libovolná póza zezadu

4) libovolná póza z druhého boku