Rozhodnutí výkonného výboru NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. ze dne 26.9.2016

0

Dne 26.9.2016  mimořádně zasedl výkonný výbor, a to na svolání předsedy spolku Michala Bendy (dle stanov spolku odst. VIII., bod 8. „Výkonný výbor svolává předseda…. „) ve složení Michal Benda, Mgr. Jan Varga, Veronika Benda CIniburková. Byly projednány tyto body:

  1. svolání členské schůze
  2. žádost pana Ondřeje Mlaky o mimořádné přihlášení na soutěž TORO CUP, 1.10.2016
  3. žádost pana Lubomíra Krhuta o znovupřijetí do spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.
  4. reakce pana Michala Vachouta ze dne 21.9.2016

ad. 1.   Michal Benda, předseda spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. navrhl svolat členskou schůzi s termínem dne 11.12.2016 ve 14:00 hod na adrese kontaktního místa spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..

Závěr: O tomto návrhu bylo hlasováno a byl přijat všemi členy výkonného výboru.

ad. 2.     Pan Ondřej Mlaka se na soutěž TORO CUP pořádanou dne 1.10.2016 přihlásil v rozporu se Soutěžním řádem, tedy po uzávěrce přihlášek. Michal Benda navrhl schválení pozdní přihlášky Ondřeje Mlaky na předmětnou soutěž a odůvodnil svůj návrh k umožnění mimořádného startu tohoto závodníka těmito skutečnostmi:

  • Ondřej Mlaka řádně využil svých práv a povinností člena spolku, stanovy odst. V., bod. 1. b) a podal žádost o vyjádření vedení k mimořádnému startu.
  • Ondřej Mlaka je organizátor soutěže Superior 14 Open a není tedy možné, aby tento závodník zároveň organizoval soutěž a startoval na ní, tedy není jiná možnost tohoto úspěšného sportovce vidět v České republice na soutěžním pódiu v poli závodníků, přičemž spolek NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. dle stanov odst. III., bod 2, b) pečuje o trvalé zvyšování sportovní zdatnosti a výkonnosti svých aktivních členů.
  • Soutěž TORO CUP dne 1.10.2016 je amatérská soutěž a jsou zde vyhlášené pouze amatérské kategorie ve federaci NABBA a federaci WFF, kdy pan Ondřej Mlaka ve své žádosti uvedl, že žádá o start v kategorii NABBA Men II. Michal Benda je toho názoru, že Ondřej Mlaka je profesionální závodník ve federaci WFF a amatérský vícemistr světa a Universe ve federaci NABBA, a tedy jeho start na uvedené soutěži je v souladu s vypsanými kategoriemi.

Závěr: O tomto návrhu bylo hlasováno a byl přijat všemi členy výkonného výboru.

ad. 3.    Pan Lubomír Krhut byl dne 18.9.2016 na základě porušení stanov spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. vyloučen ze spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. (viz Rozhodnutí výkonného výboru NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. ze dne 18.9.2016 http://www.nabba-wff.cz/rozhodnuti-vykonneho-vyboru-nabbawff-czech-republic-z-s-ze-dne-18-9-2016/). Dne 19.9.2016 pan Lubomír Krhut zaslal písemnou „žádost o znovupřijetí do federace nabba, wff“. Michal Benda navrhl výkonnému výboru, aby byla tato žádost pana Lubomíra Krhuta „žádost o znovupřijetí do federace nabba, wff“ chápána jako žádost o znovupřijetí do zapsaného spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s..  Dále Michal Benda navrhl, aby Lubomír Krhut byl na základě této žádosti přijat jako člen do spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. k 1.10.2016, a aby členský příspěvek uhradil nejpozději dne 1.10.2016. Michal Benda odůvodnil svoje návrhy těmito skutečnostmi:

  • Dle písemného vyjádření pana Lubomíra Krhuta ze dne 19.9.2016 důvody jeho vyloučení ze spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. již neexistují, kdy ve své žádosti pan Lubomír Krhut uvádí: „……okamžitě jsem sjednal nápravu odmítnutím funkce prezidenta IBFA……“ a jako podklad svého tvrzení předložil žádost pana Lubomíra Krhuta, která byla nahlas čtena včetně souhlasu se zveřejněním žádosti: „….souhlasím s uveřejněním mé žádosti o znovupřijetí do federace nabba/wff na mistech kde uzná vedení nabba /wff za vhodné …….“. Tímto prohlášením Lubomíra Krhuta má Michal Benda za to, že již nejsou poškozovány zájmy spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s., tak jak je uvedeno ve stanovách spolku v odst. V., bod 2 e)
  • Pan Lubomír Krhut písemně souhlasil se zveřejněním své žádosti, kterou Michal Benda předkládá Výkonnému výboru a bude zveřejněna.
  • Michal Benda se odkazuje na stanovy odst. II. bod 1):  „Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu…“, kde pan Lubomír Krhut ve své žádosti o znovupřijetí argumentuje i skutečností, že miluje kulturistiku.

začátek kopie e-mailu ———————————————————————————-

Žádost
Odesílatel Mgr.Krhut@seznam.cz
Adresát sekretariat@nabba-wff.cz
Datum 2016-09-19 21:21
Žádost o znovupřijetí do federace nabba ,wff

Obracím se na Vás s žádostí o znovupřijetí a to v co nejbližším termínu.
Důvody mého vyloučení již pominuly a to díky mému aktivnímu přístupu k vyřešení věci.
Celé porušení kodexu bylo zapříčiněno omylem,kdy mi bylo nabídnuto zastoupení federace ibfa pro českou republiku
a já souhlasil,že se funkce ujmu.Jmenován jsem měl být oficiálně dne 22.10.2016 v Římě.
Chtěl bych tedy poukázat na to,že jsem nikdy nebyl funkcionářem žádné jiné federace,ač jsem to měl v úmyslu.
Dotazoval jsem se několikrát zda je v tom problém a bylo mi sděleno Michalem Bendou,že to problém je,že jako činovník nabba-wff nemohu být zároveň činovník jiné federace.Tuto informaci jsem si mylně vyložil tak,že mohu být zbaven funkce rozhodčího,ale na ostatní věci to nebude mít vliv.
Kdyby mi tenkrát byla podána jasná informace,že pokud to přijmu budu vyloučen nikdy bych o něčem takovém ani neuvažoval.
Za nastalé zmatky se tedy tímto omlouvám.Nikdy jsem neměl v úmyslu poškozovat dobré jméno nabby a dle mého názoru jsem tak ani nečinil.Od roku 2007 co jsem členem nabba jsem absolvoval spoustu závodů a vždy se choval přátelsky a dle pravidel slušného chování.Za dobu svého působení jsem dovedl do nabby několik závodníků a není tajemstvím,že i Ondra Mlaka získával první informace o nabbě ode mne.
Jsem závodník a dívám se na to z pohledu závodníka.Chtěl jsem jen,aby zde byla nabídka dalších závodů a nových kategorii.Protože ja miluji kulturistiku bez ohledu na to zda je pod hlavičkou té či oné federace.
Abych to tedy shrnul.Měl jsem v úmyslu se dopustit nevědomky porušení etického kodexu.A nepochopil přesně slova předsedy Michala Bendy.
Mám za to,že pokud toto mé jednání nebylo úmyslné,nabbu nepoškodilo a já jsem okamžitě sjednal nápravu odmítnutím funkce prezidenta ibfa,veřejným prohlášením a osobní omluvou předsedovi svazu nejsou již důvody abych nebyl nadále plnohodnotným členem federace nabba wff..
Děkuji za Váš čas a prosím o shovívavost při posuzování mé žádosti.
S pozdravem Mgr Lubomír Krhut

konec kopie e-mailu ——————————————————

Závěr: O těchto všech návrzích bylo hlasováno a byly přijaty všemi členy výkonného výboru.

ad. 4     Na základě e-mailu Michala Vachouta ze dne 21.9.2016 pod názvem: „Reakce na rozhodnutí výkonného výboru ze dne 19.9.2016″ se výkonný výbor spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. tímto e-mailem zabýval a bylo konstatováno, že rozhodnutí výkonného výboru ze dne 18.9.2016 o vyloučení člena je legitimní a dle stanov spolku odst. IV., bod 3 c). “ členství ve spolku zaniká vyloučením člena výkonným výborem“.

 

Za správnost výkonný výbor spolku ve složení: Michal Benda, Mgr. Jan Varga, Veronika Benda Ciniburková

 

V Praze, dne 26.9.2016

 

 

Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek