Sdělení členské základně NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

0

Důležité sdělení členské základně NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.‼️

Úvodem cituji Nový občanský zákoník, konkrétně paragraf 233 odstavec 2):
“Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku kdy se stane členem spolku”

Z uvedené paragrafové citace je evidentní, že legislativa v ČR bere jednoznačně za právoplatné svobodné rozhodnutí každé osoby být či nebýt členem spolku a následně při projevení vůle být členem spolku, kdy tento fakt byl orgánem spolku potvrzen a osoba projevující zájem o členství se tak stala členem spolku má tedy za to, že je seznámena se stanovami spolku. Zde tedy platí, že takový člen již před vstupem do spolku je seznámen se stanovami předmětného spolku (práva a povinnosti člena spolku) a o své svobodné vůli se zavázal tyto pravidla dodržovat právě tím, že projevil zájem být členem spolku!

Stanovy zapsaného spolku NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. jsou zveřejněny na portálu www.justice.cz pod identifikačním číslem spolku, zároveň jsou dostupné na každé členské schůzi spolku (vždy veřejná schůze, tedy veřejnosti přístupná, mimo hlasování).

Stanovy spolku jasně popisují práva a povinnosti členů spolku, kdy konkrétně v odstavci V., v bodě 2., písmeno d) je uvedena povinnost člena spolku platit členské příspěvky, cituji: “platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí”.

Členská schůze v minulosti již stanovila povinnost platit členský příspěvek každému členu spolku ve výši 1.000,- Kč na předmětné období jednoho roku vždy od 1.7. do 30.6. roku následujícího, a to bez ohledu zda je člen v předmětném období aktivním soutěžícím, nebo není a nesoutěží!
Vždy bylo řešeno velmi podrobně na každé členské schůzi a také na dalších společných akcích pořádaných pod hlavičkou spolku.

Z uvedeného je patrné, že legislativně je spolek NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s. řádně zapsán a všechny práva i povinnosti jsou řádně ukotveny, proto jsou i budou uplatňovány a v některých případech i vymáhány.

Toto sdělení je informativní a mým záměrem, jakožto předsedy spolku je, aby spolek byl funkční, plnil svoji povinnost a bylo i mimo jiné řádně dodržováno všemi členy to, k čemu se dobrovolně o své svobodné vůli rozhodli.

V tomto konkrétním případě se obracím na neplatiče členského příspěvku a žádám vás o sjednání nápravy ve lhůtě 30 dní, konkrétně do 31.12.2017!
Č.účtu: 7999979999/2010
Text: Jméno, příjmení a období za jaké člen platí příspěvek.

V současné době je počet neplatičů velmi vysoký, kdy evidujeme více jak 150 členů spolku, kteří dluží za právě probíhající období, dále dalších více jak sto členů dlužících za minulé období a taktéž několik desítek členů, kteří dluží i za předchozí období (tedy 2015-2016).
Výše dluhu za neplacení povinnosti členského příspěvku je tak v řádech stovek tisíc korun českých, kdy chod spolku po stránce ekonomické musí být dotován ze soukromých zdrojů.

Z výše uvedeného je patrné, že neplacením členského příspěvku je v rozporu se Stanovami spolku a proto se vedení spolku rozhodlo tyto prostředky právně vymáhat. Tato problematika byla řádně řešena na minulých členských schůzích a bylo odhlasováno, že budou dlužné částky soudně vymáhány.

Věřím, že každý člen má nyní dostatek času dát si své záležitosti do pořádku a ve stanovené lhůtě věc narovná, čímž předejde vyšším nákladům finančním i stresové či časové zátěži.

S přátelským pozdravem

Michal Benda
Předseda
NABBA/WFF CZECH REPUBLIC, z.s.

Sdílet

O autorovi

Okomentujete příspěvek